תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים להסכם ההתקשרות בינינו:

מסמך זהמתחילתו ועד סופוכולל פסקה זומסדיר את ההתקשרות בינינו, ("שיר צ׳יפ", "shir chip" , "shirsfood) עוסק מורשהמטייסים חולוןהבעלים של המותג "שיר צ׳יפ – shir chip" (להלן גם: "מפעילת האתר", "שירספוד", ״shirsfood" "אנחנו", "אנו", "לנו"), לבינכם – הגורם שמבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: "אתם", "הינכם", "הלקוח") באתר האינטרנט שלנו: shirsfood.co.il (להלן גם: "אתר האינטרנט"), או בדרך אחרתלהסכם זה מצטרפים לפי העניין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנומפרטי השירותים המפורטים באתר האינטרנט (כולל תעריפים), כתבי ההזמנהוהסכמים ומסמכים ספציפיים שמלווים שירותים נוספים שניתנים על ידי מפעילת האתר.

ועדייןאם אינכם משוכנעים שהבנתם פסקה כלשהיוכן אם יש לכם ספק אם השירותים מתאימים לדרישות וצרכי העסק שלכםהמנעו מאישור ההסכםואל תעשו שימוש בשירותים שלנואם תפנו אלינו לכתובת המייל הבא[email protected] עם השאלותנשיב כמידת יכולתנוואתם תחליטו האם הוראות ההסכם מקובלות עליכם והשירותים שלנו מתאימים לצרכיכם.

התוכן:

בטרם תחילת השימוש בשירותים המוצעים על ידינויש לקרוא את הוראות התקנון ותנאי השימוש ולאשר כי בחנת אותםעיינת בהם ואתה מסכים באופן מוחלט ובלתי חוזר לתקנון ולתנאי השימוש מבלי שתוצג מצידך כל תביעה ו/או טענה בעניין זה.

עליכם להיות הנציג המוסמך של העסק כדי להתקשר איתנו בהסכם זה,

השירותים שלנו מיועדים לעסקים וארגונים שונים ובאישורכם הסכם זה הינכם מצהירים כי אתם הנציגים המורשים והמוסמכים של העסק והארגון וכי הינכם בגיריםאם אין מדובר בעסק של יחידאלא בתאגיד מכל סוג שהוא – הינכם מצהירים שהוסמכתם כדין על ידי התאגיד להתקשר בהסכם זה.

יובהר כי כלל התנאים המוצעים על ידינו בתקנון ובתנאי השימוש מוצעים בלשון זכרואולם מתייחסים באופן שווה לשני המינים . במידה והינך לא מסכים לתנאים הללו עליך לחדול מכל פעילות באתר באופן מיידי ולא להשתמש בשירותים המוצעים על ידינו.

ל– שיר צ׳יפ (להלן: "מפעילת האתר") הסמכות הבלעדית למנוע מכל מאן דהוא ו/או משתמש ו/או צד גכל גישה לשירותיה אם סברה כי נעשתה בהן פעילות החותרת בניגוד להוראות התקנון ותנאי השימוש ו/או בניגוד מוחלט לדיני מדינת ישראל והעניין נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ללא כל טענה ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יעלה בעניין זה.

לאור העובדה כי מדובר בשירות המיועד במהותו לבעלי עסקים עבור שימוש עסקי אזי חוק הגנת הצרכןתשמ"א-1981 לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם חלים על עסקה זו ומפעילת האתר אינה מאפשרת כל החזר כספי בעבור השירותוהכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת בהסכם זה . על כן המשתמש מתבקש לוודאטרם רכישת שירות כלשהוכי השירות אכן תואם את צרכיו.

מפעילת האתר מספקת שירותי פרסום ושיווקאשר כוללים בין היתר שירותי יצירת תכנים וסרטוניםקידום חברות ושיווק באינטרנט (להלן ולעיל: “השירותים“) ו/או שירותים של צדדים שלישיים עימם התקשרה מפעילת האתר.

השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים.

מפעילת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמתלהוסיףלגרועלהגביללשנותלתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהםמבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

השירותים שמספקת מפעילת האתר בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונותלרבות תקלות בתכנהבחומרהבקווי תקשורתאו בתשתית הפיזית של מפעילת האתרלרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים בעמוד הנחיתה ו/או בשירותי צד שלישילא יהיה בו משהו המחייב את מפעילת האתר בבדיקת אמינות המידעכמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב בעמוד הנחיתה המוקם ו/או בשירות צד שלישי.

מפעילת האתר אינה אחראית על המידעהתכנים והתמונות המתפרסמים בעמוד הנחיתה ו/או בשירות צד שלישיכמו כןאין מפעילת האתר אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לצופים בדף הנחיתה ו/או למשתמשי בשירות צד שלישי ו/או לצד ג’ כתוצאה מהתכנים או מהשימוש בדף הנחיתה ו/או משימוש בשירות צד שלישי.

חל איסור על פרסום פרטים שאינם נכונים בדף הנחיתה המוקםהמשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים שכל דבר שיפרסם ו/או ישלח ו/או יצרף ו/או תעלה לדף הנחיתה הינם על אחריותו הבלעדיתאין מפעילת האתר אחראית על הזנת תכנים לא נכונים עי המשתמשות ו/או על ידי צדדים שלישיים שאת שירותיהם משווקת מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה אחראית על הפרה של זכויות יוצרים של צד ג’. כל לקוח המעלה תמונה ו/או מידע לעמוד הנחיתה הינו האחראי הבלעדי עליהאין להעלות כל תוכן שהמשתמש אינו בעל הזכויות היוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים.

העלאת תכנים לאתר כפופה לכך כי המשתמש מצהיר כי התוכן המועלה לדף הנחיתה אינו מפר זכויות יוצריםאינו מהווה לשון הרעאינו פוגעני וכיובאם בכל זאת נמצא כי דף הנחיתה האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצריםמהווה לשון הרעפוגעני וכיובמפעילת האתר רשאית לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמורבהתאם לנוהל הודעה והסרה”, על פי דין.

יצוין כי כל האחריות לאבטחת כלל מנגוני האתר לרבותאבטחת המידעמאגרי המידעשימור מערכות המידעתכני המידע ועודמוטלת על המשתמש ועליו בלבד והינך מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תעלה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ביחס לכל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם למשתמש או לצד גכתוצאה מפעילות שלך באתר או בתכניוכמו כןהנך מתחייב לודא כי ביצעת את כל הפעולות הנדרשות לשם הגנה על האתר ותכניו ואף בחנת אפשרות להתייעץ עם מומחה לאבטחת מידע חיצוני בטרם פנית לקבלת שירותי מפעילת האתר.

במידה ובאתר קיים מנגנון של עסקאות אשראי עליך לוודא כי הינך פועל בקנה אחד עם התקנות והוראות הדין הקבועות ביחס לעסקאות מסוג זהוהאחריות לכך מוטלת על כתפי המשתמש בלבד ללא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ביחס לכל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם למשתמש או לצד ג'.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את כלל הזכויות הנקובות לה מכח הדיןלהפעיל סנקציות נגד משתמש ו/או אתרים אשר אינם עומדים בתקנות והוראות ביחס לעסקאות האשראי ו/או כאלה שמכילות פרצות אבטחה מכל סוג אשר יש בהן כדי לסכן את משתמשי האתראת מפעילת האתר או מאן דהוא ולפעול ללא דיחוי וללא כל הודעה מוקדמתולמשתמש כאמור לא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה לתבוע את מפעילת האתר או את באי כוחה.

לאחר שתאשר את התנאים ותסדיר את חובת התשלום שלך למפעילת האתרמפעילת האתר תאפשר מתן גישה למערכת אחסון האתרים וזאת בהתאם לגודל החבילה המוזמנת על ידי המשתמש ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

במידה וביום רכישת השירותים ממפעילת האתרהנך משתמש בחברת אחסון אתרים אחרתמפעילת האתר תפעיל מאמץ סביר בכדי להעביר את כלל האתר על שרתיהלא למותר לצייןכי אין למפעילת האתר כל אחריות בגין הזמן ו/או פגיעה בטיב הנתונים ו/או איבוד חלקי או מלא של הנתונים ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מהעברת הנתונים ממפעילת האתר האחרתוהמשתמש אחראי בעניין זה באופן בלתי חוזר.

אחריות המלאה לכלל תכני האתר חלה על המשתמש בלבד ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בגינםהנך מתחייבבאופן בלתי חוזר לא לכלול באתר תכנים המפורטים להלן:

פעילות המפרה זכויות קנייניות של אחרים לרבותסימני מסחרסודות מסחרייםזכויות יוצריםפטנטים ועוד.

פעילות מינית בוטה המפרה את דיני מדינת ישראל וחותרת תחת פגיעה בתקנת הציבור.

תוכנת מחשב קוד הכולל שימושים בוירוסים וסוסים טרויאניים וכל יישום מזיק אחר.

כל פעילות כללית או ספציפית בין במישרין ובין בעקיפין אשר מנוגדות להוראות ולחוקים הקבועים במדינת ישראל.

כל פעילות אשר חותרת תחת חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיותתשמ"א-1981.

כל פעילות שפרסומה נעשה בניגוד להוראות הדין.

כל פעילות בעלת תכנים מעליביםפגעניים גסים אשר מנוגדים להראות הדין ומשמשים כבסיס יסודי להגשת תובענה תובענה אזרחית כנגד המשתמש.

כל פעילות אשר מנוגדות לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 .

כל פעילות אשר טומנת בחובה משחקים אסורים ו/או הימורים ו/או פירמידות המנוגדות לכללי מדינת ישראל.

כל פעילות אשר עלולה לפגוע בין במישרין ובין בעקיפין בשאר לקוחות מפעילת האתר.

יודגש כי במקרים כאמור מפעילת האתר תהיה רשאיתלשיקול דעתהלחדול לאלתר ממתן השירות ואף להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום כל גישה אליוזאת מבלי שהמשתמש יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

אתה מאשר כי אתה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ובתכנים שמפורסמים וכי קיבלת את כלל הרישיונות הדרושים לכך מכח הדין.

אתה מתחייב בזאת שלא לכלול בין במישרין ובין בעקפין באתר תכנים אשר מוגדרים בתקנון כאסורים ותכנים האסורים לפי דיני מדינת ישראלובמידה ותפר זאת תוכל מפעילת האתר להפעיל כנגדך סנקציות משפטיות הנקובות לה מכח הדין.

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לכל תוצאה ו/או נזק מכח הפרסום באתר לרבות תכניו.

מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה בידי צד גבתכנים אלו.

העלאת תכנים לאתר ועדכונם יבוצעו על ידי המשתמש ובאחריותו המלאהלכל משתמש יינתן שם משתמש וסיסמא אישיים דרכם יוכל לבצע את השליטה באתר באיזור האישי אשר יוקצה לו על ידי מפעילת האתר ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ללא כל תנאי מסייג.

מפעילת האתר תאפשר למשתמש לאחסן אתר בכפוף לחבילה המוזמנת על ידו באתרלמען הסר ספקמגבלות האחסון ייקבעו על פי שיקול דעתה של מפעילת האתר ובהתאם למדיניות הנקובה באותה העת ובכפוף לצרכיה ויכולותיה של מפעילת האתר.

שירותי האתר לרבותאך לא רקשירותי אחסוןשירותי רכישת דומיינים ועוד ניתנים באמצעות צדדים שלישיים ו/או שרתים שהינם בבעלות צדדים שלישיים ומוחזקים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת מפעילת האתרועל כן מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מתקלה בשרתים לרבותאך לא רקנזק הנובע מהיעדר זמינות ו/או פעילות של השרתיםוכן לא תהיה אחראית בכל עניין הנוגע לרישום ו/או חידוש דומיינים אשר יש להסדיר מול רשמי הדומיינים באופן פרטניכמו כן יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתפעול ו/או תקינות תוספים שמתוקנים ו/או מוטמעים באתרואינה אחראית לשירותי צד שלישי אשר עשויים לעשות בהם שימוש במסגרת הפעלת האתר (לרבות בכל עניין הקשור לרמות אבטחה של שירותים אלה). כמו כן בכל עניין הנוגע לדומיין יובהר כי באחריותו המלאה של המשתמש לבחון את חוקיות השימוש בדומיין (לרבות כל עניין הנוגע לסימני מסחר הקשורים לדומיין), ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בנושא.

על כל פנים כל תלונה בנוגע לשירות אשר ניתן על ידי צד שלישי ולא על ידי מפעילת האתר יש להפנות לצד השלישי בלבד למעט אם מפעילת האתר הודיעה מראש ובכתב כי היא נושאת באחריות לגבי שימוש כלשהו.

מפעילת האתר אינה מתחייבת לשמור על תכני האתרוידוע לך כי מפעילת האתר מבצעת גיבויים באופן שוטף הנתונים לצרכיה בלבדאתה מתחייב לשמור בצורה רציפה וקבועה עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תעמוד לך כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמורמכל סיבה שהיא.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות שלה לעניין מגבלות האחסון בכל עתבכפוף לשיקול דעתה ומבלי שתהא מחויבת לכך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לוודא כי הינו פועל בכפוף למגבלות האחסון של מפעילת האתרלמען הסר ספקמפעילת האתר אינה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש או לכל צד גבאשר הוא כתוצאה מהשבתה של החשבון ו/או חריגה ממגבלות האחסון ו/או מכסה כוללת של הזיכרון / המעבד.

המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו בהתאם להוראות התקנון אלא אם קיבלת את הסכם מפעילת האתר בכתבלא יהיה תוקף לכל פעולה של שיעבוד ו/או הסבה ו/או העברה בניגוד למפעילת האתר הסעיף.

למפעילת האתר הזכות הבלעדית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויתיה לצד גלכל מטרה ובלבד שצד גיקבל על עצמו את ההתחייבויות הנקובות לפי תקנון זההמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מוחלט ולחתום על כל מסמך שיידרש בפניו לשם ביצוע העברה ו/או המחאה ו/או שיעבוד הזכויות של מפעילת האתרלא זו בלבדלמפעילת האתר קמה זכות בלתי חוזרת לצרף לפעילותה השוטפת כל גורם נוסף אשר יסייע לה בניהולשיווקהפצה של תכניה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיולא תקום למשתמש ו/או מאן דהוא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

למען הסר ספקמפעילת האתר זכאית לספק את השירותים שלה באמצעות קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים.

למפעילת האתר הזכות הבלעדית להשבית את שירותיה לפרקי זמן הנדרשים על מנת לבצע תחזוקה , פעולות אבטחה וכיוצ"בואין למשתמש ו/או צד גכל טענה ו/או דרישה העלולה לעלות לכדי עילה לפיצוי ו/או שיפוי מכל סוג.

יובהר כי כלל האחריות לביצוע אבטחת האתר ו/או המידע בו ו/או ביצוע הגיבוי לכלל התכנים שבו ו/או שימור התכנים שבו וכלל פעולות האבטחה האחרות מוטלות ללא כל תנאי וסייג על המשתמש בלבד ועליו חלה אחריות הבלתי חוזרת להפעיל את כלל האמצעים על מנת לשמור על האתר והנתונים שבו ולא תעלה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מצד המשתמש ו/או מאן דהוא כנגד מפעילת האתר ו/או באי כוחה.

למען הסר ספקלא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בכל הנוגע לאבטחת האתר ו/או גיבויו וכלל הנזקים הישירים ו/או העקיפיםשיגרמו למשתמש ו/או למאן דהואיחולו על המשתמש ו/או מאן דהוא בלבד.

יובהרכי מפעילת האתר אינה מספקת כל שירותי אחסון אתרים לאתרים המשדרים שידורי רדיווידאו בצפייה ישירההשמעת מוזיקהבאנרים פרסומיים או כל סוג של אחר של streaming אשר טומן בחובו הפרה של זכויות יוצרים וכל פעילות שכזו לרבות ההשלכות המשפטיות העולות ממנה תחולנה על המשתמש בלבדככל ויתברר למפעילת האתר כי מתרחשת פעילות כזו אזי מפעילת האתר שומרת על זכותה לחדול מיד ממתן השירותזאת מבלי שהמשתמש יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

המשתמש מצהיר לא כל תנאי וסייג כי משמש כבעלים של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ופעילות המפורסמת בתוכו וכי ניתנו לו כלל הרישיונות הנדרשים מכח הדין.

המשתמש מתחייב באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי או סייג שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או לשכפל ו/או להעניק זכויות למאן דהואובכל קניין רוחני שבבעלות מפעילת האתר וניתן למשתמש לשימוש זמני בלבדלמען הסר ספקאין למשתמש כל זכות נוספת מלבד הזכות לבצע שימוש בשירותי מפעילת האתר.

מפעילת האתר איננה מתחייבת לכל תוצאה ו/או תגובה חיובית ו/או שלילית אשר תתקבל עקב פרסום התוכן באתר , אם תתקבל כזאת בכלל לנוכח אחסון האתרלא למותר לצייןכי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים ו/או כלפי מאן דהוא לתגובות שיתקבלו באתר בצורה ישירה ו/או עקיפה.

השירותים של מפעילת האתר ניתנים לשימוש כמות שהםעם תחילת השימוש בשירותי מפעילת האתרהמשתמש מצהיר כי בטרם החל בשימוש בדק את כלל השירותיםבחן את היכולת הכללית ואת מגבלות השימוש ומצא אותם עומדים בקנה אחד עם הצרכים שלועם תחילת השימוש של המשתמשהוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או או באי כוחה בכל הנוגע לשימוש בשירותי מפעילת האתרלמען הסר ספקיובהר כי השימוש בשירותי מפעילת האתר יבוצע באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מאן דהוא.

מפעילת האתר איננה מתחייבת שכלל שירותי מפעילת האתר יופעלו כסדרם ללא כל הפסקות מעת לעת ו/או יתקיימו באופן בטוח וללא כל מקום לטעויות ו/או גישה אשר אינה כדין למחשבי מפעילת האתר ו/או מפני נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או באנרים ו/או וירוסים ו/או כל תקלה אחרת בין אם בחומרה ובין אם בתוכנה או בכל הנוגע לקווי התקשורת למפעילת האתרמפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לא תהא חבה ולא תהיה למשתמש ו/או מאן דהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה במקרה ויתקיים האמור לעילעם זאתמפעילת האתר תפעיל אמצעים סבירים לתיקון מיטבי של התקלה.

בעת הזמנתו של השירותיעביר המשתמש את התשלום באמצעות אמצעי התשלומים הנקובים על שמו או אמצעי התשלום בהם יש לו את הזכויות המנויות מכח הדין לידי מפעילת האתרוכן ישא המשתמש בכל אחריות בלעדית לטיבם של אמצעי התשלום או חוקיותם.

ביצוע סליקה של כרטיס האשראי יתבצע על ידי חברה צד ג' (להלן: "חברה צדדית") והיא תשמש כאחראית הבלעדית על שמירת פרטי אמצעי התשלום של המשתמש ו/או מאן דהואלמפעילת האתר אין כל שליטה בפועל ו/או בעקיפין על שמירת פרטי האשראי וכל האחריות בגין עניין זה תוטל על מפעילת האתר הצדדיתלמען הסר ספקלא ניתן לחייב את מפעילת האתר בגין כל פיצוי ו/או נזק ו/או שיפוי כתוצאה מאיבוד ו/או גניבת פרטי האשראי וכל האחריות בגין כך תוטל על מפעילת האתר הצדדית.

עם החתימה על תקנון זהמאפשר המשתמש למפעילת האתר לגבות מדי חודש בחודשו את הסך החודשי או הסך השנתי בהתאם למהות העסקה שהחליט לבצע מידי מפעילת האתר.

אי תשלום מצידו המשתמש מהווה הפרה יסודית של הוראות התקנוןובידי מפעילת האתר השיקול הדעת הבלעדי להפסיק במיידי לספק את השירות לידי המשתמשיובהר כי אי עמידה בתנאי התשלום עלולה לגרור נקיטת הליכים משפטיים של מפעילת האתר כנגד המשתמש וכל ההוצאות בגין הליכים אלו יחולו על המשתמש.

המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי מפעילת האתר ומתעדכן מעת לעתבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתרהתעריף שיחול על מתן השירות למשתמש יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירותכל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מעמ כחוק.

למפעילת האתר הזכות הבלעדית להודיע על שינויו ו/או ביטולו של תקנון זה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדילמשתמש לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או זכות כתוצאה מביטולו ו/או שינויו של תקנון זה.

אין בביטול ואשינוי התקנון על ידי מפעילת האתר כדי לגרוע מחובת תשלום זו או אחרת על ידי המשתמש עד המועד אותו קיבל את שירותיה.

למפעילת האתר זכות העיכבון הבלעדית ביחס לכל קובץ ו/או תוכן עד אשר יסדיר המשתמש את חובת התשלום שלו למפעילת האתר.

במידה והמשתמש יפר הוראה מהתקנוןלמפעילת האתר הסמכות הבלעדית לגרוע ו/או למחוק ו/או לעכב ו/או לסגור ו/או להשבית את חשבונו ללא כל התראה מוקדמת.

למשתמש האחראיות הבלעדית לכל נזק שייגרם למפעילת האתר ו/או למאן דהואכפועל יוצא מהפרת התקנון ו/או הוראותיו.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט תהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

הודעות בין הצדדים יישלחו בדואר רשום ו/או באמצעות ביצוע שליחה על ידי שליח ו/או דואר אלקטרוני

כל האמור בתקנון זהממצא את ההסכמה הנוגעת לתנאים בין הצדדיםאין כל תוקף להסכמות שבוצעו בטרם החלתו של תקנון זהכל שינוי של תנאי התקנון ו/או בהסכמות שבין מפעילת האתר לבין המשתמש ייעשו אך ורק בכתב.

מדיניות הפרטיות

מטרת מסמך מדיניות הפרטיות שלנו היא להסביר איזה סוגים של מידע אנו אוספים כשאתה משתמש בדפי האינטרנט, המוצרים, התוכן והשירותים שלנו על מגוון מכשירים שולחניים וניידים
איזה סוגים של מידע אנו אוספים?
האתר שלנו מציע תוכן בטקסט סרטונים, ובשמע.
בעיקר אנו משתמשים במידע כדי לעזור לך ליהנות מהשירות, ומשתמשים בו כדי ללמוד על הדרך שבה אתה משתמש בפלטפורמה ובתוכן.
כשאתה מבקר באחד מדפי האתר, המוצרים או הממשקים שלנו אנו מנסים לענות על השאלות הבאות:
מאיפה באת? האם הגעת דרך מנוע חיפוש? ממדיה חברתית? מקישור בניוזלטר? האם לחצת על קישור בדף המפנה? או שאולי נחתת ישירות בדף שלנו? מה עשית במהלך ביקורך בדף? אנו רוצים לראות מה היה רלוונטי בשבילך. האם קראת את הפריטים בדף? האם שמעת אותם? אם שמעת, כמה זמן שמעת את הפריט? האם הגעת לסוף או עצרת לפני כן? האם ביצעת אינטראקציה עם הנגן שלנו? האם שלחת את הפריט למכשיר הנייד שלך? האם נרשמת? האם השארת משוב? האם הוספת פריטים לרשימת השמעה או ביצעת אינטראקציה עם רשימת השמעה קיימת? כמה זמן נשארת? האם זה היה ביקור קצר או ארוך? עם כמה פריטים ביצעת אינטראקציה? חזרת? אנו משתמשים בטכנולוגיה כדי ל"סמן" את המחשב שלך. לזה קוראים קוקיז וזה משהו סטנדרטי. על מנת לעשות זאת, ייתכן שנשתמש בפרטי המשתמש שסיפקת, בכתובת האיפיי -קוד שהדפדפן שומר על המחשב שלך. דברים אלו עוזרים לנו להבין האם חזרת. ביקורים חוזרים לשירות שלנו יכולים להעיד שאנו עושים משהו טוב ושאתה אוהב אותנו, בניגוד לביקור יחיד. נעבוד קשה כדי לשפר את החוויה שלך, לספק תוכן מעולה ודרכים קלות ויעילות שתוכל לצרוך אותו, להזכיר לך שאנו קיימים ולקבל אותך בחזרה אלינו באופן קבוע, אך רק אם תרצה.
רק כדי להרגיע אותך, המידע שאנו אוספים רלוונטי רק לדפים, השירותים והתוכן שלנו. אנו לא לוקחים שום מידע ממקומות אחרים שאתה מבקר בהם, אנו מכבדים את הפרטיות שלך.
כשאנו עובדים עם טכנולוגיות צד שלישי אחרות, לפעמים הם שומרים עוגיות משלהם ומשתמשים בהן למטרותיהם. במקרים כאלה, הם אחראים לאיסוף ושימוש במידע ואמורים לספק מדיניות פרטיות משלהם.
איזה תוכן מעניין אותך? אנו עוקבים אחר שימוש בתוכן כדי לראות אם התוכן שאנו מספקים יכול לעניין אותך. אנו מנסים לזהות את רכיבי התוכן המעניינים ביותר כדי לתת יותר מהם.
ראית? זהו מה שאנו מאמינים שהדרך היחידה שנוכל לשמור על קשר ארוך הוא אם נמשיך לספק לך ערך ייחודי ומעניין.
באופן כללי, אנו משתמשים במידע הזה כדי לשפר את השירותים שלנו, לבדוק רעיונות חדשים, וייתכן שננסה להתאים אישית את התוכן עבורך, כדי להפוך אותו לרלוונטי יותר עבורך.
תקשורת איתך המידע שאתה מספק באופן פעיל בטפסים שלנו, כמו כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך, ישמש גם למעקב אחר החשבון שלך ולתקשורת איתך. ייתכן שנשלח לך הודעות ועדכונים כשתוכן חדש מתקבל, ייתכן שנציע לך דברים בחינם או נציע לך לרכוש חלק מהשירותים שלנו, ותוכל לקבל, לדחות ותמיד – לבקש מאיתנו להפסיק, בין אם על ידי שימוש בקישור ביטול הרישום הישיר מהדואר האלקטרוני או על ידי שינוי הגדרות הפרופיל שלך בהתאם. לפחות אחד מהאפשרויות האלה יהיה נגיש. מכיוון שאנו יודעים שאתה שונא דואר זבל וקידום מכירות לא שווה, נעשה מאמץ לכבד את הביטחון שלך ולהציע רק דברים שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך או שיכולים לספק לך ערך.
דרך אגב, כשאתה מתעסק עם האימיילים שלנו, אנו משתמשים בטכנולוגיה נוספת מבוססת צד שלישי, שמאפשרת לנו לעקוב אחר סטטיסטיקות של פתיחה ולחיצות. הנתונים האלה הם כמו אוויר עבור צוות הניהול שלנו!
שים לב שלעולם לא נשלח לך אימייל כדי לבקש שתכניס את הסיסמה שלך. אם אתה מקבל כזה אימייל, זה אומר שמישהו מתחזה לזהות שלנו ומנסה להשיג את המידע שלך. אל תשחק איתם. אם זה קורה אנא עדכן אותנו.
שיתוף המידע הזה במקרים מסוימים, אנו עוסקים במתן הפלטפורמה והתוכן שאנו מציעים. זה אומר שחברה אחרת משלמת לנו כדי להציע לך את היכולת לצרוך תוכן דרך הממשקים שלנו. במקרים כאלה, כחלק מהדגם העסקי, החברה המשלמת יכולה לקבל שני סוגים של מידע:
1.פרטי קשר שאתה מספק באופן פעיל באמצעות הרשמה: כולל שם, לפעמים קצת העדפות בסיסיות כמו מה אתה עושה ואיזה סוג של תוכן אתה מעוניין בו, ואת פרטי הקשר שאתה מספק, כולל כתובת דואר אלקטרוני ושם. ייתכן שמידע זה יאפשר להם ליצור איתך קשר באופן ישיר, אך רק בדרך משפטית, כמובן, וייתכן שיאפשרו לך לבטל את ההרשמה (זה באחריותם).
2.מידע מצטבר על הדרך שבה אתה משתמש בפלטפורמה וצורך את התוכן. דומה למידע שתואר לעיל, אך רק ביחס לעמודים ולתוכן שעליהם הם משלמים. זה אומר שלעולם לא נספק מידע על שימוש בעמוד של חברה אחת לחברה אחרת. בואו נתאר זאת באמצעות המטאפורה של YouTube. חברה שמעסיקה אותנו להפעיל עמודי תוכן ממותגים או בלתי ממותגים בפלטפורמה שלנו היא כמו חברה שפותחת ערוץ ב־YouTube. YouTube מספק מידע על שימוש וסטטיסטיקות על האופן שבו אתה משתמש בערוץ ומשתף אותו רק עם חברת הערוץ. למרות שהם מפעילים מספר רב של ערוצים ומחזיקים את כל המידע, כל חברה שהם עובדים איתה יכולה לראות רק את המידע הרלוונטי לה.
כשכתבנו זאת והשתמשנו בכמה מקורות אחרים, ראינו שאחרים גם אומרים שהם עשויים לספק מידע זה למחקרים אקדמיים. זו רעיון נחמד, אך אף אחד לא ביקש זאת עדיין. אז אנחנו לא עושים זאת עכשיו.
בעת הרשמה ויצירת חשבון
במקרה זה, אם אתה מאמת באמצעות פלטפורמת צד שלישי, כמו פייסבוק, גוגל או טוויטר, ייתכן שנאסוף מידע נוסף המגיע מחשבון הצד השלישי שלך. זה עשוי לכלול רשימה של חברים או עוקבים שלך. אנו לא עושים זאת עכשיו, אך אם נבחר לעשות זאת בכל זמן נתון, תדע שלעולם לא נפרסם או נפרסם דבר מה בכל אחד מפלטפורמות המדיה החברתית או החשבונות שלך ללא הרשאתך. אנחנו באמת רוצים שתשתף חלק מהמידע שתצרך, אך רק אם תחליט לעשות כך. בכל זמן נתון תוכל לשנות את הגדרות הפרופיל שלך ולבטל את ההרשמה לשירותים שלנו.
נכבד את הפרטיות שלך. שים לב שיתכן שנשמור את המידע שאספנו אחרי שתסגור את החשבון שלך ותעזוב, אך אם תחזור, יש סיכוי שלא תוכל לקבל את המידע שלך חזרה.
אבטחת הנתונים הדפים והממשקים שלנו משתמשים בתעודות HTTPS כדי להגן על הנתונים שאנו מעבירים לתוך ומחוץ לדפים שלנו. כל מומחה בטיחות יגיד לך שזה אף פעם לא מוצק לחלוטין ואנו לא יכולים לכסות בטיחות ב-100%. זה אומר שאם אתה מחליט להשתמש בכל אחד משירותינו ולצרוך את התוכן שלנו בכל צורה, אתה עושה זאת על אחריותך ועליך לוודא שאתה מאבטח באחריות את החשבון שלך.
אחסון הנתונים
אנו משתמשים בשירותי אירוח ומאחסנים את המידע על ציוד של ספקים צד שלישי. זה אומר שהציוד והתוכנה וכל מה שקשור לאחסון ודיסקים וגישה לרשת וכו ' – כל הדברים שספקים צד שלישי מקבלים תשלום לטיפול בהם. אנו דואגים לעבוד עם ספקים מדורגים בראש בטוחים ומהימנים שגדולים מאוד מאיתנו. השרתים שמארחים את הכלים שלנו
וכרגע נמצאים בגרמניה. שים לב שיכול להיות שנעבור למקומות אחרים באירופה או למקומות אחרים בעולם. הכל קרוב שם, אז כנראה שלא תרגיש שום דבר.
שימוש בנגנים שבתוך האתר שלנו
במקרים מסוימים, ייתכן שנאפשר ללקוחותינו לארח את שירותינו תחת הדומיין שלהם או לשבץ את התוכן שלנו באתר שלהם. במקרים אלו, שימוש בפלטפורמה, הממשקים, הכלים והתוכן שלנו יתנהג כאילו ביקרת באתר שלנו ישירות. במקרים כאלה, חברת האירוח יכולה לאסוף מידע נוסף, אך זה בין שניכם. אין לנו שליטה על זה והם צריכים לקיים את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם. המידע שהם יכולים לקבל מאיתנו במקרים אלה הוא מה שתיארנו לעיל. שים לב שבכל מקרה, אנו לא נושאים באחריות לכל דבר שקורה כאשר אתה מבקר באתרים אחרים. זה ביתם והם אחראים על כך.
אם אתה החברה שמשתמשת בנגן המשובץ, אתה חייב להציג קישור למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הרלוונטיים כדי לכסות את המידע שצריך להינתן למשתמשים.

 

ברוכים הבאים להסכם ההתקשרות בינינו:

("”JoyDigital ,“ מסמך זה, מתחילתו ועד סופו, כולל פסקה זו, מסדיר את ההתקשרות בינינו, (“ג‘וי דיגיטל עוסק מורשה 208427310 , כתובת: ת.ד 560 חולון 5810501 , הבעלים של המותג “ג‘וי דיגיטל – להלן גם: "הספק", “מפעילת האתר“, “ג‘וי דיגיטל“, “אנחנו“, “אנו“, “לנו“), לבינכם – הגורם ) "”JoyDigital שמבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: “אתם“, “הינכם“, “הלקוח“) באתר האינטרנט להלן גם: “אתר האינטרנט“), או בדרך אחרת. לתקנון זה מצטרפים לפי העניין ) study.joydigital.co.il : שלנו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, מפרטי השירותים המפורטים באתר האינטרנט (כולל תעריפים), כתבי ההזמנה, והסכמים ומסמכים ספציפיים שמלווים שירותים נוספים שניתנים על ידי מפעילת האתר.
ועדיין, אם אינכם משוכנעים שהבנתם פסקה כלשהי, וכן אם יש לכם ספק אם השירותים מתאימים לדרישות וצרכי העסק שלכם, המנעו מאישור ההסכם, ואל תעשו שימוש בשירותים שלנו. אם תפנו אלינו לכתובת המייל עם השאלות, נשיב כמידת יכולתנו, ואתם תחליטו האם הוראות ההסכם מקובלות [email protected] : הבא עליכם והשירותים שלנו מתאימים לצרכיכם.
מסמך תקנון ותנאי השימוש זה (להלן: "תקנון ותנאי השימוש" , "תקנון האתר" ) מהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות הפרטיות ויש לקוראה יחד עם מדיניות הפרטיות, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות במדיניות הפרטיות.

מידע כללי:

1. בטרם תחילת השימוש בשירותים המוצעים על ידינו, יש לקרוא את הוראות התקנון ותנאי השימוש ולאשר כי בחנת אותם, עיינת בהם ואתה מסכים באופן מוחלט ובלתי חוזר לתקנון ולתנאי השימוש מבלי שתוצג מצידך כל תביעה ו/או . טענה בעניין זה. כלל הפעילות בקורס זה הינה על ידי הספק מ.ס 20842731.

2. בתקנון זה פירושם של המונחים יהא כדלקמן:
"משתמש"- אדם ו/או כל יישות משפטית אשר ביצעה עסקה במסגרתה רכש/ה את הקורס מהספק.
"עסקה"- אדם ו/או כל יישות משפטית אשר רכש/ה את הקורס באמצעות האינטרנט או באמצעות שיחה טלפונית.
"דף תשלום"- איזור אינטרנטי המיועד לביצוע העסקה בו יש למלא פרטיים אישיים ופרטי אשראי ו/או באמצעות
שימוש בארנק דיגיטלי.
"עלות המוצר"- העלות המלאה של המוצר כולל מע"מ.
"המוצר"- קורס דיגיטלי ו/או סדנה ו/או פגישת ייעוץ אשר מופק מטעם הספק לפי העניין.

3. יובהר כי כלל התנאים המוצעים על ידינו בתקנון ובתנאי השימוש מוצעים בלשון זכר, ואולם מתייחסים באופן שווה לשני המינים . במידה והינך לא מסכים לתנאים הללו עליך לחדול מכל פעילות באתר באופן מיידי ולא להשתמש בשירותים המוצעים על ידינו.
4. הספק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשמש כמנגנון פיקוח על הוראות התקנון ו/או לבצע כל פעולה משפטית בהתאם לשיקול דעתו ללא כל הגבלה ו/או להשבית ו/או לסרב ו/או לבטל גישה של המשתמש ו/או המשתמשים לאתר ו/או למוצר על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל טענה ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יעלה למשתמש כנגד הספק בעניין זה.
5. נוסף על הוראות סעיף 4, אין באפשרותו של המשתמש לבצע כל פעולה הנוגדת את הוראות התקנון ו/או דיני מדינת ישראל וחוקיה הן ביחס לספק והן ביחס למשתמשים נוספים.
6. לספק נתונה הסמכות הבלעדית לשנות את הוראות התקנון כראות עיניו ללא כל התראה מוקדמת. כאמור תוקף השינויים יחל מיום פרסום ההוראה המתוקנת והיא תחול ממועד זה ואלך ולא תחול רטרואקטיבי.
7. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר לצד ג' ו/או למשתמש נוסף ו/או לפגוע בכל דרך אחרת בקניין הרוחני והפיזי של הספק. למען הסר ספק, פרטי הגישה הינם אישיים ואין להעבירם הלאה. האתר מקנה למשתמש רישיון מוגבל לשימושו הבלעדי בלבד ללא כל שימוש מסחרי כזה ו/או נוסף מעבר לכך.
8. למען הסר ספק, הספק הינו הבעלים הבלעדי של כלל הזכויות לרבות קנין פיזי ו/או קניין רוחני במוצר והן בתכני האתר ואין למשתמש ו/או למאן דהוא כל זכות לבצע כל פעולה הן במעשה והן במחדל ללא אישור בכתב מפורט ומראש מאת הספק.
9. הספק רשאי לשנות בכל מועד את תכני האתר ו/או תכני המוצר ו/או עלות המוצר וזאת ללא כל התראה מוקדמת למשתמש ו/או צד ג' ואין הדבר יהווה כל עילת תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או שיפוי כנגדו.
10 . המשתמש מתחייב להזין את פרטיו האישיים התקינים וכן את פרטי כרטיס האשראי התקינים. תהליך הרישום מבוצע בצורה חד פעמית וכל אדם ו/או יישות משפטית תבצע את העסקה מחשבונו/ה האישי בלבד. במהלך הרישום ,ימלא המשתמש את פרטיו האישיים, שם משתמש, סיסמה, כתובת דואר אלקטרוני באמצעות הטופס המקוון באתר.
11 . לאחר שמילא המשתמש את פרטיו האישיים ואת פרטי האשראי ו/או תשלום ב"ארנק הדיגיטאלי" , מקבל המשתמש חשבונית לחשבון הדואר האלקטרוני וכן אישור באתר המוצר על ביצוע ההזמנה במידה ופרטי האשראי אכן עברו בצורה תקינה .רק לאחר ביצוע שלבים אלו הללו העסקה תיחשב "כעסקה מוגמרת".
12 . על המשתמש לוודא כי מסר לידי הספק את כלל פרטיו הנכונים שאף ניתן לאמתם בדרך מקובלת וסבירה בעת ביצוע העסקה, שכן במידה וימסור לידי הספק פרטים מוטעים ו/או שגויים הרי שלא יהיה בידי הספק לספק את המוצר הנדרש והספק שומר לעצמו את הזכות לפעול למיצוי הדין כנגד משתמש זה.
13 . התשלום בעבור הקורס יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות “ארנק דיגיטלי” כדוגמת פייפאל ו/או "ארנק דיגיטלי" מקביל אשר מוסכם על הספק.
14 . במידה ויחליט המשתמש להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש הוא למסור את פרטי כרטיס האשראי המלאים לרבות: תעודת זהות, מספר הכרטיס, תוקף הכרטיס וספרות אחרונות בגב הכרטיס. במידה ויבחר המשתמש לשלם באמצעות "ארנק דיגיטאלי" יפעל בכפוף לסעיף 11 . השימוש ב"ארנק הדיגיטלי" בכפוף לתנאי החברה האמורה ועל פי שיקולו הבלעדי של הספק.
15 . במקרים בהם לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון "הארנק הדיגיטלי" או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יועבר המשתמש לדף נפרד בו יצוין כי התשלום נכשל.
16 . הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את מנגנוני אמצעי התשלום כראות עיניו ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
17 . נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר אין בידם לבצע את העסקה דרך כרטיס האשראי ו/או דרך "הארנק הדיגיטאלי" יפנו בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון אל הספק וירכשו את הקורס בדרך סבירה אחרת. כמו כן, ניתן לראות את דף הצהרת הנגישות בתחתית האתר.
18 . הרשאה לדיוור פרסומים ופרסומת- משתמש שרכש את הקורס מאשר את תנאי תקנון זה ואף מאשר כי שימוש הפרטים שלו ייעשה לצרכים שיווקיים. על משתמש זה יחולו כלל הוראות המפורטות בתקנון זה. האתר ייעשה שימוש בפרטים שנמסרו בהתאם למדיניות הפרטיות אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. משתמש אשר מאשר את קבלת הדיוור מסכים לקבלת "דברי פרסומת" כפי הנקוב בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”). יש לציין כי משתמש אשר מכל סיבה שהיא אינו מעוניין להמשיך ולקבל את דברי הפרסומת יסיר עצמו באמצעות לחיצה על "הסר ו/או הסרה מרשימת התפוצה" בתחתית האימייל בשפה האנגלית ו/או בשפה העברית לפי העניין. כל זמן שהמשתמש לא הסיר עצמו מרשימת התפוצה יהיה רשאי הספק להעביר לו הודאות דיוור ודברי פרסומת כפי הנקוב בחוק התקשורת. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל פגיעה ו/או לעוגמת נפש אשר תיגרם כתוצאה מהודעות הדיוור "דברי פרסומת". "דברי הפרסומת" יכללו תכנים אשר עוסקים במהות תקנון זה ואין הספק אחראי לכל טעות ו/או פגם טכני בתוכן הדיוור.
19 . בטרם יבצע המשתמש שימוש באתר ובתכני המוצר ידוע לו כי כלל התכנים אותם ילמד במסגרת הקורס הינם לשם לימוד עצמי ואישי בלבד וכל פעולה שתבוצע בעקבות לימוד זה הינה באחריותו של המשתמש בלבד.
20 . למשתמש ידוע כי שם המשתמש והסיסמא שיבחר עבור עצמו, הינם אישיים וניתנו לשם לימוד עצמי בלבד, ואין למשתמש כל זכות לבצע בהם כל שימוש אחר ו/או להעביר את השימוש בתכני הקורס למאן דהוא. במידה ויתברר שפרטי המשתמש והסיסמא הועברו לאדם ו/או יישות משפטית אחרת, הספק יבטל ויחסום את המשתמש מהגישה לאתר, והדבר יהווה עילה להליכים משפטיים כנגד משתמש זה.
21 . הספק רשאי לבצע כל שימוש בקישורים ו/או מאמרים ו/או צלילים ו/או תכני וידאו ו/או אפקטים ו/או כל שימוש רלוונטי נוסף אשר מקורו שייך לאתר צד ג'. יצוין כי הספק אינו אחראי ו/או בחן את תוכן אתר צד ג' ואינו אחראי לכללי מדיניות הפרטיות ו/או תקנון רלוונטי השייך לצד ג', ואין למשתמש עומדת כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הספק בעניין זה
22 . הספק או מי מטעמו אינו אחראי לכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש ו/או כספי ו/או רוחני ו/או הפסד ו/או עוגמת נפש אשר תיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה משימוש בתכני המוצר ו/או שימוש בתכני האתר של הספק והאחריות על ביצוע פעולות הללו הינה על המשתמש ועליו בלבד.
23 . למשתמש ו/או לצד ג' לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ספק המוצר, המנהלים שלו, העובדים שלו או מי מטעמו לכל נזק באשר הוא אשר ייגרם כתוצאה מפעולה שנעשתה ו/או מידע שנמצא באתר הספק, והמשתמש נוטל על עצמו את הסיכון בדבר ביצוע פעולה זו הן במעשה והן במחדל.
24 . לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל כל החזר כספי לאחר רכישת הקורס הדיגיטלי על ידי המשתמש, היות ומדובר בקורס דיגיטלי אליו ישנה חשיפה ישירה לכלל התכנים ו/או ההקלטות ו/או הסרטונים לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא. אם המשתמש מבקש לשמור את הזכות לביטול עסקה –משתמש זה מתבקש במפורש מהספק שלא לרכוש את הקורס הדיגיטלי ולא לבחור את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס. ביטולם של סדנה ו/או קורס פרונטלי ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולהסכם שיבוצע בין הספק לבין המשתמשים.
25 . הספק נוקט בכלל האמצעים הסבירים והדרושים לשם הגנה על כלל המידע של המשתמשים לרבות פגיעה בפרטיותם ובמידע שלהם. עם זאת, למשתמש ידוע כי לא ניתן להגן באופן אבסולוטי על המידע שלו ועל פרטיותו ואין הספק אחראי למידע שייגנב כתוצאה מפעולות סייבר ו/או התקפות כנגדו ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או מחדל ו/או טעות שנעשתה. למען הספר ספק, המשתמש מתחייב שלא לפנות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכח סעיף זה.
26 . הספק עושה את כלל המאמצים הסבירים בכל הנוגע לשמירה על תקינות האתר שלו ועל המוצר המופק באמצעותו. ואולם, הספק אינו מתחייב כי השירות שיינתן למשתמשים לא יכלול תקלות ו/או שיבושים ו/או אי סדרים אשר מתרחשים מעת לעת בספק האינטרנט ו/או בתשתית האינטרנטית ו/או רשת אינטרנטית ו/או לווין ו/או תשתיות האתר ו/או תוכנת האתר.
27 . הספק עושה את כלל המאמצים הסבירים על מנת למנוע פריצות ו/או וירוסים ו/או תוכנות רוגלה אחרות. ואולם, ידוע למשתמש כי ייתכן ומאמצים אלו לא יצלחו ולמשתמש לא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
28 . הספק מכבד את כלל הזכויות וביניהן זכויות הקניין של צדדים נוספים. אם הנך רואה פגיעה בזכויותיך אנא פנה אל הספק לשם בחינת העניין.
29 . הספק רשאי לבצע כל שימוש בקישורים ו/או מאמרים ו/או צלילים ו/או תכני וידאו ו/או אפקטים ו/או כל שימוש רלוונטי נוסף אשר מקורו שייך לאתר צד ג'. יצוין כי הספק אינו אחראי ו/או בחן את תוכן אתר צד ג' ואינו אחראי לכללי מדיניות הפרטיות ו/או תקנון רלוונטי השייך לצד ג', ואין למשתמש עומדת כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הספק בעניין זה.
30 . במידה ויימצא הספק אחראי משפטית לכל עניין נשוא תקנון זה, אחריותו תוגבל ולא תעלה על עלות רכישת קורס בודד במסגרת תקנון זה.
31 . במידה ונפלה טעות ו/או טעות סופר בתכני המוצר ו/או בתכני האתר, הרי שהדבר לא יחייב את הספק או מי מטעמו.
32 . אי אכיפה ו/או אי מימוש של חלק מהוראות התקנון על ידי הספק, אינו מהוות ויתור על זכויותיו מכח תקנון זה, וזכותו הבלעדית של הספק להפעיל את זכויותיו ו/או לדרוש אכיפת התקנון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וצרכיו המשפטיים. הספק יהיה רשאי להמחות את כלל זכויותיו בהתאם לתקנון זה לאחרים ככל שיידרש. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו מכח תקנון זה לאחרים.
33 . הספק לא יהיה אחראי לכל פגיעה ו/ביטול ו/או נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם מכח עליון או מכח נסיבות אשר אינן בשליטתו של הספק ואשר בשל סיבות אלו אינו יכול לעמוד בהתחייבויות שלו מכח התקנון. הדבר אינו מהווה עילה לתביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או פיצוי ו/או שיפוי כנגד הספק.
34 . הספק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מכל גולש באתר ו/או משתמש לבצע שימוש בתכניו.
35 . הדין הישראלי הוא הדין שיחול על תקנון זה.
36 . בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית המשפט בתל אביב בלבד הסמכות לדון בסכסוך נשוא תקנון זה.